Python中文网

一个关于 编程问题的解答网站.

有 Java 编程相关的问题?

你可以在下面搜索框中键入要查询的问题!

java用捕获组替换所有

如果字符串的格式如下,我想在字符串中插入空格:

(A)   => (A)
(A)B  => (A) B
A(B)  => A (B)
A(B)C => A (B) C
AB(C) => AB (C)

提前谢谢你

编辑:仅当有匹配的括号时,才应进行替换

AB(C => AB(C should remain as is.

共 (0) 个答案