Python中文网

一个关于 编程问题的解答网站.

有 Java 编程相关的问题?

你可以在下面搜索框中键入要查询的问题!

Java在比较列表中的字符串时遇到的问题

我正在学习一个中间的Java类,我们被分配去创建一个字典。用户将输入单词和含义,然后将其添加到列表中

目前,每当一个新词被添加到列表中,它都应该与其他词进行比较,直到找到合适的位置。每当我在第一个单词之前输入一个新词,它就会删除第一个单词,并将自己放在那里, 每当我在后面加上一个单词,我就会得到一个空点异常。我不确定怎么了

以下是我的代码中给我带来问题的部分:

  void add(Word w)
{
  WordNode temp = new WordNode(w);


  if (list == null)
    list = temp;

  else
  {
    WordNode aux = list;
          WordNode back = null;
          boolean found = false;
    while(aux != null && !found)
    if (temp.word.getTitle().compareTo(aux.word.getTitle()) < 0) 
            found = true;
          else
          {
            back = aux;
            aux = aux.next;
          }
          aux.next = temp;
          if (back == null)
            list = temp;
          else
            back.next = temp;

  }// End of the else

}

请帮忙


共 (0) 个答案